ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191572 3 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಂತೆ
#191571 1 month ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ kamath_kumble ಉ: ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ -೨
#191570 1 month 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ vishu7334 ಉ: ಹೀಗಿರಬೇಕು ಆಫೀಸು!
#191569 1 month 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು
#191568 1 month 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: ವ್ಯಾಕರಣದೋಷ
#191567 2 months 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Sangeeta kalmane ಉ: ಅಯ್ಯೋ! ಗ್ಯಾಸೆ.........(ನಗೆ ಬರಹ)
#191566 2 months 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ soumya d nayak ಉ: ಸಾಗಲಿ ಪಯಣ
#191565 2 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ tester ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 4 (2)
#191564 2 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ Harish S k ಉ: ಅಯ್ಯೋ! ಗ್ಯಾಸೆ.........(ನಗೆ ಬರಹ)
#191563 2 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ tester ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 4 (2)
#191558 2 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ swara kamath ಉ: ನೆನಪಿನ ಪಯಣ - ಭಾಗ 9
#191557 2 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Harish S k ಉ: ಐಟಿ ಪರದಾಟ
#191556 2 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Adityahridayam ಉ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ , ಕರ್ಮ ,ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ. - ಮತ್ತಷ್ಟು
#191555 2 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಕಥೆ : ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ
#191554 2 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಕಥೆ : ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ
#191553 3 months 9 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ನೆನಪಿನ ಪಯಣ - ಭಾಗ 9
#191552 3 months 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಚಿಟ್ಟೆ ಹಿಡಿವ ಅಜ್ಜಿ
#191550 3 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ addoor ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 3 (1)
#191549 3 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ swara kamath ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 3 (1)
#191548 4 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ kannadakanda ಉ: "ಬಲ" ಎಂಬ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಔಷಧಿ ಗಿಡ

Pages