ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191432 2 ದಿನಗಳು 22 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - 43 ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೇ ಕಂತು
#191431 2 ದಿನಗಳು 22 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡತಿ ಕನ್ನಡ ಉ: ಏನು ಮಕ್ಕಳೋ ಏನೋ...
#191430 3 ದಿನಗಳು 58 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಪುನಃ ಸಂಪದಕ್ಕೆ
#191429 3 ದಿನಗಳು 11 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ csomsekraiah ಉ: ಏನು ಮಕ್ಕಳೋ ಏನೋ...
#191428 3 ದಿನಗಳು 11 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ csomsekraiah ಉ: ಪುನಃ ಸಂಪದಕ್ಕೆ
#191427 3 ದಿನಗಳು 11 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ csomsekraiah ಉ: ಪುನಃ ಸಂಪದಕ್ಕೆ
#191426 4 ದಿನಗಳು 5 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ gvmt ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - 43 ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೇ ಕಂತು
#191425 5 ದಿನಗಳು ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಪುನಃ ಸಂಪದಕ್ಕೆ
#191424 5 ದಿನಗಳು ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಪುನಃ ಸಂಪದಕ್ಕೆ
#191423 6 ದಿನಗಳು 5 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - 43 ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೇ ಕಂತು
#191422 ೧ ವಾರ 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ hamsanandi ಉ: ಮುರಳೀ ರವಳೀ ಹಾಯಿ!
#191421 2 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Rajeev Pruthvi ಉ: ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಹೇಳ್ತೀರಾ ?
#191420 3 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ gururajkodkani ಉ: ಗಾಳಿಪಟ ಮತ್ತು ಆಲದ ಮರ
#191419 3 ವಾರಗಳು 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ abdul ಉ: ಗಾಳಿಪಟ ಮತ್ತು ಆಲದ ಮರ
#191418 3 ವಾರಗಳು 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ naveengkn ಉ: ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೈ-ಓವರ್ ಬೇಡ - ಕಿರುಚಿತ್ರ
#191417 3 ವಾರಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - 41 ನೇ ಕಂತು
#191416 3 ವಾರಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ mallikarjun.hk ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - 41 ನೇ ಕಂತು
#191414 4 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ Nitesh Bhandarkar ಉ: ನಿನ್ನ‌ ನೆನಪು
#191413 1 month ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ CanTHeeRava ಉ: ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ “ಸಾವಯವ ಸಂಪದ” ತಿಂಗಳ ಪತ್ರಿಕೆ
#191412 1 month 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ addoor ಉ: ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ “ಸಾವಯವ ಸಂಪದ” ತಿಂಗಳ ಪತ್ರಿಕೆ

Pages