ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191405 2 ದಿನಗಳು 18 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೮ ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:ಕಾಲ್ಡ್...
#191404 5 ದಿನಗಳು 7 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೭ ಪರಂಗಿಗಳ ಹಾಗೆ ಉಳುಕಿ, ಬಳುಕಿದರೆ ಮೈಮನ ಪುಳಕಿತವಾಗುವುದು!...
#191403 ೧ ವಾರ ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೬ ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191402 ೧ ವಾರ ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ Palahalli Vishwanath ಉ: ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸನ ತತ್ವ (ಕಥೆ - ಮೂಲ ಮೋಪಾಸಾ ) - ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್
#191401 ೧ ವಾರ 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೫ ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ: ಶ್ವೇತ...
#191400 ೧ ವಾರ 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೫ ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ: ಶ್ವೇತ...
#191399 ೧ ವಾರ 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸನ ತತ್ವ (ಕಥೆ - ಮೂಲ ಮೋಪಾಸಾ ) - ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್
#191398 ೧ ವಾರ 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ sb1966 ಉ: ಲೈಫ್ ಚುಟುಕಗಳು - ೫ - ಡ್ರಾಪ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ?
#191397 ೧ ವಾರ 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Palahalli Vishwanath ಉ: ಸೀತಾಪತಿಯ ಕೀಳರಿಮೆ (ವುಡ್ ಹೌಸ್ ಕಥೆ)- ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್
#191396 ೧ ವಾರ 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಸೀತಾಪತಿಯ ಕೀಳರಿಮೆ (ವುಡ್ ಹೌಸ್ ಕಥೆ)- ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್
#191395 2 ವಾರಗಳು 15 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ Palahalli Vishwanath ಉ: ಸೀತಾಪತಿಯ ಕೀಳರಿಮೆ (ವುಡ್ ಹೌಸ್ ಕಥೆ)- ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್
#191394 2 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೪ ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ: ...
#191393 2 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೪ ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ: ...
#191392 2 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಸೀತಾಪತಿಯ ಕೀಳರಿಮೆ (ವುಡ್ ಹೌಸ್ ಕಥೆ)- ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್
#191391 2 ವಾರಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಸರ್ವಜ್ಞನ ಒಗಟುಗಳು
#191390 3 ವಾರಗಳು 19 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ Palahalli Vishwanath ಉ: ಸೀತಾಪತಿಯ ಕೀಳರಿಮೆ (ವುಡ್ ಹೌಸ್ ಕಥೆ)- ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್
#191389 3 ವಾರಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೩: ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ - ...
#191388 3 ವಾರಗಳು 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - ಎಂಟನೇ ಕಂತು
#191387 3 ವಾರಗಳು 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - ಎಂಟನೇ ಕಂತು
#191386 4 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೨: ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ ‍‍‍-...

Pages