ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191630 ೧ ದಿನ 6 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ sadananda c ಉ: ಅಡಕಮುದ್ರಿಕೆ(ಆಡಿಯೋ ಸಿ.ಡಿ) ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
#191629 ೧ ದಿನ 6 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ sadananda c ಉ: ಎಷ್ಟು ಮೌನವಾಗಿ
#191628 ೧ ದಿನ 7 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ Ananda A ಉ: ಎಷ್ಟು ಮೌನವಾಗಿ
#191627 4 ದಿನಗಳು 17 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ರುಚಿ ಕಳಕೊಂಡ ಟೊಮೆಟೊ
#191626 2 ವಾರಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ ಅಜ್ಞಾತ ಉ: ನೆನಪಿನ ಹಂಬಲಿಕೆ
#191625 2 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ನೆನಪಿನ ಹಂಬಲಿಕೆ
#191624 3 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ vishu7334 ಉ: ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ಗ್ಯಾರೇಜು - ಗರಾಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
#191623 3 ವಾರಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಉ: ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ಗ್ಯಾರೇಜು - ಗರಾಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
#191622 3 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Jagadeesha Chandra ಉ: ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ಗ್ಯಾರೇಜು - ಗರಾಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
#191621 3 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ಗ್ಯಾರೇಜು - ಗರಾಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
#191620 3 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Jagadeesha Chandra ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 14 (2)
#191619 3 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Priyanka.B ಉ: ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯ‌ ಅರ್ಹತೆ
#191618 3 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Priyanka.B ಉ: ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನದೇ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ...
#191617 3 ವಾರಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Jagadeesha Chandra ಉ: ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನದೇ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ...
#191616 3 ವಾರಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Jagadeesha Chandra ಉ: ಹೇಗಿದ್ದ ಊರು ಹೇಗಾಯಿತು!
#191615 3 ವಾರಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Jagadeesha Chandra ಉ: ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು
#191614 3 ವಾರಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Priyanka.B ಉ: ಗುಲಗಂಜಿ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು... ?
#191612 3 ವಾರಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Priyanka.B ಉ: ಹೇಗಿದ್ದ ಊರು ಹೇಗಾಯಿತು!
#191611 4 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ Priyanka.B ಉ: ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು
#191610 1 month ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ Jagadeesha Chandra ಉ: ಗುಲಗಂಜಿ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು... ?

Pages