ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191386 21 ಘಂಟೆಗಳು 49 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೨: ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ ‍‍‍-...
#191385 ೧ ದಿನ 4 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ dev-account ಉ: ಲೈಫ್ ಚುಟುಕಗಳು - ೪ - ಭರಮಣ್ಣನ ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯ
#191367 ೧ ದಿನ 8 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ Huddar Shriniva... ಉ: ಭಾಗ - ೨: ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ ‍‍‍-...
#191362 ೧ ದಿನ 8 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಉ: ಲೈಫ್ ಚುಟುಕಗಳು - ೪ - ಭರಮಣ್ಣನ ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯ
#191361 ೧ ದಿನ 8 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ Huddar Shriniva... ಉ: ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು
#191360 2 ದಿನಗಳು 2 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ shivaram_shastri ಉ: ಲೈಫ್ ಚುಟುಕಗಳು - ೪ - ಭರಮಣ್ಣನ ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯ
#191357 2 ದಿನಗಳು 12 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೨: ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ ‍‍‍-...
#191356 3 ದಿನಗಳು 11 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಉ: ಲೈಫ್ ಚುಟುಕಗಳು - ೧ - ಗೋವಿನ ಹಾಡು
#191355 4 ದಿನಗಳು 2 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ shivaram_shastri ಉ: ಲೈಫ್ ಚುಟುಕಗಳು - ೨ - ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟು
#191354 4 ದಿನಗಳು 2 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ shivaram_shastri ಉ: ಲೈಫ್ ಚುಟುಕಗಳು - ೧ - ಗೋವಿನ ಹಾಡು
#191353 4 ದಿನಗಳು 2 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಲೈಫ್ ಚುಟುಕಗಳು - ೨ - ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟು
#191352 4 ದಿನಗಳು 2 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ shivaram_shastri ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ? ) - ಎರಡನೇ ಕಂತು
#191351 4 ದಿನಗಳು 2 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ shivaram_shastri ಉ: ನಗೆ ಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ? )
#191350 4 ದಿನಗಳು 2 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ shivaram_shastri ಉ: ತಾರೆ ಅವತಾರ
#191349 5 ದಿನಗಳು 3 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ನಗೆ ಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ? )
#191348 5 ದಿನಗಳು 3 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೧: ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ ...
#191347 5 ದಿನಗಳು 3 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೧: ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ ...
#191346 5 ದಿನಗಳು 11 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಉ: ಭಾಗ - ೧: ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ ...
#191345 5 ದಿನಗಳು 11 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಉ: ಭಾಗ - ೧: ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ ...
#191344 6 ದಿನಗಳು 13 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೧: ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ ...

Pages