ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191592 ೧ ದಿನ 6 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ krishnahr25 Re: ಸರ್ಕಾರಿ vs ಖಾಸಗೀ
#191591 3 ದಿನಗಳು 17 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ನೋಟು ರದ್ದತಿ: ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮ (ಭಾಗ ೩) - ಟಿ...
#191590 5 ದಿನಗಳು 7 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ sriprasad82 ಉ: ಜೋಕರ್
#191589 5 ದಿನಗಳು 16 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ಜೋಕರ್
#191588 5 ದಿನಗಳು 16 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ನಾನು ಧೂಮಪಾನ ಬಿಟ್ಟೆ! ನೀವು?
#191587 5 ದಿನಗಳು 17 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ karababu Re: ಸರ್ಕಾರಿ vs ಖಾಸಗೀ
#191586 ೧ ವಾರ ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ suresh Lakkoni ಉ: ನೋಟು ರದ್ದತಿ: ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮ (ಭಾಗ ೩) - ಟಿ...
#191585 ೧ ವಾರ 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ karababu ಉ: .....ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ‌ ಜೀವನಂ 2
#191584 ೧ ವಾರ 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: .....ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ‌ ಜೀವನಂ 2
#191583 ೧ ವಾರ 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: .....ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ‌ ಜೀವನಂ 2
#191582 2 ವಾರಗಳು 15 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ sriprasad82 ಉ: ನೀರು.......2050
#191581 2 ವಾರಗಳು 16 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ಕುಬೇರನ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ..
#191580 2 ವಾರಗಳು 16 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ನೀರು.......2050
#191579 2 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ karababu ಉ: … ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನಂ-1 ...
#191578 2 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಷಯ ಬೇಡ, ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಇರಲಿ
#191577 2 ವಾರಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: … ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನಂ-1 ...
#191576 2 ವಾರಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ vasram ಉ: ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಷಯ ಬೇಡ, ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಇರಲಿ
#191575 2 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ಅಯ್ಯೋ! ಗ್ಯಾಸೆ.........(ನಗೆ ಬರಹ)
#191574 2 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಂತೆ
#191573 2 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ karababu ಉ: ಬಾಳಿನ ಹಾರರ್ ಕತೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಹಾರರ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರನ ಕತೆಯಿದು.

Pages