ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191467 2 ಘಂಟೆಗಳು 23 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೮ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191466 23 ಘಂಟೆಗಳು 5 ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ಭಾಗ ೧೮ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191465 ೧ ದಿನ 14 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೮ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191464 ೧ ದಿನ 14 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೭ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191463 3 ದಿನಗಳು ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ಕಮೆಂಟ್'ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ!
#191462 3 ದಿನಗಳು ೧ ಘಂಟೆ ಹಿಂದೆ bhalle ಉ: ಹಿರಿಯರ ಕೆಟ್ನಾಲಜಿ ಕಥಾನಕ !
#191461 5 ದಿನಗಳು 6 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೬ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191460 5 ದಿನಗಳು 23 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ nannisunil ಉ: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಚಟ್ನಿ
#191459 6 ದಿನಗಳು 4 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಡ್ರೀಮ್ ವೈಫ್
#191457 ೧ ವಾರ 7 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಕದ ಕೊಂಕಿ ಕೋಟೆ (ಭಾಗ-೨)
#191456 ೧ ವಾರ 7 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಕದ ಕೊಂಕಿ ಕೋಟೆ (ಭಾಗ-೨)
#191455 ೧ ವಾರ 13 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೬ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191454 ೧ ವಾರ ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಡ್ರೀಮ್ ವೈಫ್
#191453 ೧ ವಾರ 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ H A Patil ಉ: ಹಿರಿಯರ ಕೆಟ್ನಾಲಜಿ ಕಥಾನಕ !
#191452 ೧ ವಾರ 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ H A Patil ಉ: ಭಾಗ ೧೬ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191451 ೧ ವಾರ 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ H A Patil ಉ: ' ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಟ ಓಂ ಪುರಿ '
#191450 ೧ ವಾರ 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Aravind M.S ಉ: ' ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಟ ಓಂ ಪುರಿ '
#191449 2 ವಾರಗಳು 13 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಕತೆಗಾರನ ಗುಪ್ತಭಯ ಕತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಯಲಾಯಿತು...!!
#191448 2 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೫ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191447 2 ವಾರಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಕಾಳಧನ - ಭ್ರಮ ನಿರಸನ

Pages