ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191755 4 ದಿನಗಳು 7 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಕಷ್ಟಗಳು ಇರಲಿ!
#191754 6 ದಿನಗಳು 3 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಇದುವೇ ಜೀವ , ಇದುವೇ ಜೀವನ - ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ
#191753 6 ದಿನಗಳು 8 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಷ್ಟಗಳು ಇರಲಿ!
#191752 ೧ ವಾರ 3 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಕಷ್ಟಗಳು ಇರಲಿ!
#191751 ೧ ವಾರ ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ Anantha Ramesh ಉ: ಅಪರಾಧಿ
#191750 ೧ ವಾರ 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಗೌರವ ಬೇಕೇ, ಗೌರವ?
#191749 ೧ ವಾರ 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ??
#191748 2 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನಾಯಿ ಬಂದಾವೋ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ
#191747 2 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಸ್ನೇತನದ ಸ್ನೇಹ ಸ್ವರ್ಣ
#191746 2 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ...
#191745 2 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಕಥನ
#191744 3 ವಾರಗಳು 8 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ swara kamath ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 27 (2)
#191743 3 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮಳೆಯೋ ಮಳೆ.
#191742 3 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 27 (2)
#191741 3 ವಾರಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮರುಕಥನ - ಒಂದು ಬಂಗಾಲಿ ಕತೆ
#191740 3 ವಾರಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಮರುಕಥನ - ಒಂದು ಬಂಗಾಲಿ ಕತೆ
#191739 3 ವಾರಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಪವಿತ್ರವನಗಳ ಕಥನ
#191738 3 ವಾರಗಳು 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮರುಕಥನ - ಒಂದು ಬಂಗಾಲಿ ಕತೆ
#191737 4 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಆ್ಯಡರ್ ಗೋಸ್ ಫೋರ್ಥ್ (ಸೀಸನ್ 4)
#191736 4 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಅಪರಾಧಿ

Pages