ಲಿನಕ್ಸಾಯಣ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ನು/ಲಿನಕ್ಸ್ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ತೃ: ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

ಲಿನಕ್ಸಾಯಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಗ್ನು/ಲಿನಕ್ಸ್ ಕುರಿತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸರಳ ಲೇಖನಗಳ ಸರಣಿ. ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ಈ ಲೇಖನಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಲೇಖಕರಾದ ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ನು/ಲಿನಕ್ಸ್ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ.

ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ನು/ಲಿನಕ್ಸ್ ಕುರಿತಾದ 'ಲಿನಕ್ಸಾಯಣ' ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಹಲವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿಸಿರುವ ಈ ಲೇಖಕರ ಸರಣಿ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. 

 

 

ಪುಸ್ತಕಗಳು: