ದತ್ತ ಸ್ತೋತ್ರ

0

ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ತ್ವಂ ಸದೈವ | ಶ್ರೀದತ್ತಾಸ್ಮಾನ್‍ಪಾಹಿ ದೇವಾದಿದೇವ ||
ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯ ಕ್ಲೇಷಹಾರಿನ್‍ಸುಕೀರ್ತೆ | ಘೋರಾತ್‍ಕಷ್ಟಾದ್‍ಉದ್ಧರಾಸ್ಮಾನ್‍ನಮಸ್ತೆ || ೧ ||

ತ್ವಂ ನೊ ಮಾತಾ ತ್ವಂ ಪಿತಾಪ್ತೊಽಧಿಪಸ್ತ್ವಂ | ತ್ರಾತಾ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕೃತ್‍ಸದ್ಗುರುಸ್ತ್ವಮ್ |
ತ್ವಂ ಸರ್ವಸ್ವಂ ನೊಽಪ್ರಭೊ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ | ಘೋರಾತ್ಕಷ್ಟಾದುದ್ಧಾರಾಸ್ಮಾನ್ನಮಸ್ತೆ || ೨ ||

ಪಾಪಂ ತಾಪಂ ವ್ಯಾಧಿಮಾಧಿಂ ಚ ದೈನ್ಯಂ | ಭೀತಿಂ ಕ್ಲೇಷಂ ತ್ವಂ ಹರಾಶುತ್ವದನ್ಯಂ ||
ತ್ರಾತಾರಂ ನೋ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಈಶಾಸ್ತಜೂರ್ತೆ | ಘೋರಾತ್ಕಷ್ಟಾದುದ್ಧಾರಾಸ್ಮಾನ್ನಮಸ್ತೆ || ೩ ||

ನಾನ್ಯಸ್ತ್ರಾತಾ ನಾಪಿ ದಾತಾ ನ ಭರ್ತಾ | ತ್ವತ್ತೊ ದೇವ ತ್ವಂ ಶರಣ್ಯೊಽಕಹರ್ತಾ |
ಕುರ್ವಾತ್ರೆಯಾನುಗ್ರಹಂ ಪೂರ್ಣರಾತೆ | ಘೋರಾತ್ಕಷ್ಟಾದುದ್ಧಾರಾಸ್ಮಾನ್ನಮಸ್ತೆ || ೪ ||

ಧರ್ಮೇ ಪ್ರೀತಿಂ ಸನ್ಮತಿಂ ದೇವಭಕ್ತಿಂ | ಸತ್ಸಂಗಾಪ್ತಿಂ ದೇಹಿ ಭುಕ್ತಿಂ ಚ ಮುಕ್ತಿಂ |
ಭಾವಾಸಕ್ತಿಂ ಚಾಕಿಲಾನಂದಮೂರ್ತೆ | ಘೋರಾತ್ಕಷ್ಟಾದುದ್ಧಾರಾಸ್ಮಾನ್ನಮಸ್ತೆ || ೫ ||

ಶ್ಲೊಕಪಂಚಕಮೇತದ್ಯೊ ಲೋಕಮಂಗಲವರ್ಧನಮ್ | ಪ್ರಪಠೆನ್ನಿಯತೊ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ ಶ್ರೀದತ್ತಪ್ರಿಯೋಭವೆತ್ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾನಂದಸರಸ್ವತೀ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಪ್ರಾರ್ಥನಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

Taxonomy upgrade extras: 
‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಟಿಸುವುದರಿ೦ದ ಬರುವ ಫಲಗಳನ್ನು
ತಿಳಿಸಿ. ಎನಿಲ್ಲಾ - Motivation Factor ಅಷ್ಟೆ.

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

[quote=muralihr]ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಟಿಸುವುದರಿ೦ದ ಬರುವ ಫಲಗಳನ್ನು
ತಿಳಿಸಿ. ಎನಿಲ್ಲಾ - Motivation Factor ಅಷ್ಟೆ.
[/quote]

ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ - ಪಟಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ.

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಇದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ...

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು 'ಗುರುಚರಿತ್ರೆ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿದರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಿದೆ.

ಗುರುಚರಿತ್ರೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುವೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ
---
ತವಿಶ್ರೀನಿವಾಸ
http://asraya.net

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.