ಚುಟುಕ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸ್ವಜನಶೀಲತೆ
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):