ಕಾತರ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಿನ್ನ ನೋಡುವ ಕಾತರದಲಿ
ಉಳಿದ ದಿನಗಳ
ಕಳೆದು ಕೂಡಿಸಿದೆ
ಗುಣಿಸಿ ಭಾಗಿಸಿದೆ
ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಗಳ
ಬರೆವ ಪುಟ್ಟ
ಹುಡುಗನ ಹಾಗೆ

ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು
ಮತ್ತದೆ ಹಿಡಿಸದ
ಅಂಕೆ
ದಿನಗಳೆದರೂ
ದಿನಗಳು
ಓಡುತಿಲ್ಲವೆಂಬ
ಶಂಕೆ