ಕೊರತೆ...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಯಾರದೋ ನೆನಪಿದು...

ಇನ್ಯಾರದೋ ಜೊತೆ...

ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಗಿದು...

ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಥೆ...

ನಗಲು ಆಗದು...

ಅಳುವೆನೇಕೆ ತಿಳಿಯದು...

ಮುಗಿಯದ ಕಥೆ...

ನಿನ್ನ ಕನಸದು ನನಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದು...

ನನ್ನ ಕನಸಿದು ನನಗೆ ಕಾಣದು...

ಜೀವನವಿಡಿ ಬರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯದೆ ಕೊರತೆ...

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):