ಎಲೆ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಎಲೆ
ನೀನೇಕೆ ನಡುಗುವೆ
ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗಿ ನಡೆದರೆ
ನಡುಗಬೇಕಿಲ್ಲವಲ್ಲೆ

ನಿನ್ನ ಈ ನಡು-ಗುವ
ಬಳುಕುವ
ಬಡನಡುವನು ನೋಡಿ
ಗಾಳಿಯೇ ನಾಚಿ ಓಡಿ ಹೋಯಿತಲ್ಲೆ

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):