ನನ್ನ ಕವನ.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನನ್ನ ಕವನಗಳಿಗೆ,
ಹಾಕಲು.. ಬಾರದು..
ಯಾವುದೇ ಛಂಧಸ್ಸು..

ಏಕೆಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿದೆ..
ಲಘು-ಗುರುಗಳಿಗೆ..
ಮೀರಿದ, ಒಂದು.. ಮನಸ್ಸು..

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):