ಚಿತ್ರ...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಬಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ
ಬರೆದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿ
ಸಾವಿರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ
ಮಾರಿಕೊಳ್ಳೋ ಆಸೆ
ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಬಣ್ಣಗಳನು
ರಾಚಿ ಎರಚಾಡಿ
ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ
ನೀರೆರಚಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ತಿದ್ದಿತೀಡಿ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು
ಕನಸುಗಳ ಹವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಕಾದುಕೂತು ಬರೆದ
ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬರದೆ
ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿ
ಒಲ್ಲದ ಕನಸುಗಳಿಗೆ
ತೂರದ ತೂಕಕೆ ಹಾಕಿ
ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಬಾಚಿ-ಬಳಿದು
ಬಾರದ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ
ಕುಂಚ ಹಿಡಿದು
ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಬರೆದ
ಚಿತ್ರಗಳನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ
ಹರಡಿ ಸಾವಿರ
ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಮಾರುವಾಸೆ

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):