ಇವನು ಆ ರೀತಿಯೋ ಅಥವಾ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯೋ ?

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಇವನು ಆ ರೀತಿಯೋ ,,,,,,,, ಅಥವಾ ,,,,,,,, ಅವರು ಈ ರೀತಿಯೋ ?
ಚಿತ್ರ 1 2
3 4
5 6
ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಕಾರಣ ,
ಚಿತ್ರ ಬರೆದವನು ಆ ರೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯನೋ, ಅಥವಾ ಆ ಚಿತ್ರ ಅಂಟಿಸಿರುವಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಜನರಿದ್ದಾರೋ ?

ಕಾರಣ
ಚಿತ್ರ 1 . ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ ಬರುವ ಚಿತ್ರ . ರಾಜನಂತೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ .
ಚಿತ್ರ 2 . ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ಮಾಡುವಂತ ವಿಷ್ಯ.
ಚಿತ್ರ 3 . ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವಂತದು ಏನಿದೆ.
ಚಿತ್ರ 4 . ಇದು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಹತ್ತಿ ಮಂಗನಂತೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ.
ಚಿತ್ರ 5 . ಇದು ಸರೋವರವು ಅಲ್ಲ ಸಮುದ್ರವು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಣ ಹಾಕಿ ಏನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಚಿತ್ರ 6 . ಇದು ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿ ಆದನೋ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯೋ .

(ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಕ್ಕು ಬಿಡಿ)

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು