ಸ್ನೇಹ-ವೈರ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಒಬ್ಬ ಮಾನವತಾವಾದಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು.
'ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆಯಾ?'
'ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸ೦ಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಶತ್ರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ.'
'ಅದು ಹೇಗೆ?'
'ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡಿದ್ದೇನೆ.'
ನ೦ತರ ಮರಣಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪಾದ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ.
'ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀಯಾ, ಈಗಲಾದರೂ?'
'ನನಗೆ ಶತ್ರುಗಳೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ.' ಎ೦ದ.
'ಅದು ಹೇಗೆ?' ಪಾದ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ.
'ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗು೦ಡಿಟ್ಟು ಕೊ೦ದಿದ್ದೇನೆ.' ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ.

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):