May 2010

 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: mouna
  May 31, 2010
  ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಮಾತಿನಾಚೆಗಿನ ಮೌನ ಶೃತಿಗಳವಡದ ಗಾನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಚೆಲುವುತುಂಬಿದ ಇಳೆ ಒಲವಿನಾ ಹೊಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಪುಲಕಗೊಂಡ ಮನ ಕಲಶ ಹೊತ್ತ ಚೇತನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಕೊನೆ ಇರದ ತೀರ ಕೆನೆಬರಿತ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: mouna
  May 31, 2010
                ಹೃದಯದ ಒರತೆಯಿಂದ             ಜಿನುಗುವ ಭಾವನೆಗಳನು     ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: shivaram_shastri
  May 31, 2010
  ಎರಡನೆಯ ಕಂತು ಇಲ್ಲಿದೆ:  http://sampada.net/blog/shivaramshastri/30/01/2010/23799   (ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಹದಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿರಿ; ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.)   ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನಾ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: Radhika
  May 31, 2010
  ಕತ್ತಲೆಂದರೆಕತ್ತಲೆಂದರೆ,ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆಕೆಲವರಿಗೆ ಭಯಕೆಲವರಿಗೆ ಮರುದಿನದ ಕಾತುರನನಗಂತೂ ಕತ್ತಲು ಕನಸುಗಳ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಹಿತ್ತಲು..******************ನಂದೊಂದು ಕನಸುನಾ ಕಂಡ ಕನಸಲ್ಲಿಹಾರಿದ್ದೆ ನಾ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿಗಾಳಿಯಲಿ ತೂರಿ ದೂರ ದೂರಕೆ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: vsangur
  May 31, 2010
  ಸಂಪದಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ,       ಬರಿಯಬೇಕು ಬರಿಯಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದೆ ಕಡೆಗೂ ಧೈರ್ಯಮಾಡಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನಿ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.   ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು oneside ಲವು   ಅದರಿಂದಾಯಿತು ಮನಸಿಗೆ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: harshavardhan v...
  May 31, 2010
    ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟ, ಹೊಂಡಗಳು, ತಲಪೂರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳ ಬದುವುಗಳಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಿಂದ ತುಸು ಮೇಲೆ ನೆಲದಿಂದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊರೆದು ಪಕ್ಷಿಯೊಂದು ಮನೆ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: mouna
  May 31, 2010
  ನೆನಪುಗಳು ಗತಕಾಲ ಜೀವನದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತುಗಳು ನಾಳಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪಗಳು   ನೆನಪುಗಳು ಬಯಸಿ ಬೇಕೆಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ಕರೆದಾಗ ಮರೆವಿನ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಅಣಕಿಸಿ ನಗುವುವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ    ನೆನೆಪುಗಳು...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: makrumanju
  May 31, 2010
    ‘²RgÀ ¸ÀÆAiÀÄð’ PÁzÀA§jAiÀÄÄ d£À¥ÀzÀ PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ gÀavÀªÁVzÉ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀ LzÀ£ÉAiÀÄ ºÁUÀÆ E°èªÀgÉV£À PÉÆ£ÉAiÀÄ PÁzÀA§j ‘²RgÀ¸ÀÆAiÀÄð’. F PÁzÀA§jAiÀÄÄ 2006 gÀ°è ¥ÀæPÀlUÉÆArvÀÄ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: bhaashapriya
  May 31, 2010
  Part 1  http://sampada.net/article/25625 Continued ..........."ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಮಾಯೆ , ಈ ಮಾಯೆಯ ಛಾಯೆ ಯಾವ ಗಂಡಿನ  ಮೇಲೆ ಬಿಳೊತ್ತೋ,ಸದಾಕಾಲ ಅದರ ಆಧಿನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ" , ಇದು ದೊಡ್ಡವರ ಮಾತು....
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: kavinagaraj
  May 31, 2010
             ಎಂತು ಅರ್ಚಿಸಲಿ?  ನಿನ್ನನೆಂತು ಅರ್ಚಿಸಲಿ, ಹೇ ದೇವಾ| ಸತ್ಪಥವ ತೋರಿ ತಣಿಸೆನ್ನ ಮನವಾ||   ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ನೀನು| ಗಂಟಾನಾದವ ಮಾಡಿ ಬಾ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: anilkumar
  May 31, 2010
  (೬೧) ನಾನು ಬೇಸರವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೋದಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಒಂದು ಒಣಪುಸ್ತಕವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಿನಿಕನನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. (೬೨) ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: ksraghavendranavada
  May 31, 2010
  ಕೂಡುವುದೂ ಬೇಡ, ಕಳೆಯುವುದೂ ಬೇಡ. ಒಪ್ಪಿಕೊ ಮನವೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನವರೆ೦ದು, ಅದಕ್ಕೇಕೆ ಭೀತಿ? ಬಿರುಬಿಸಿಲು ಗ೦ಡಾ೦ತರ, ಶೀತಲ ಸಮರಕೆ ನಾ೦ದಿ, ನೀ ನಡೆಯುವ ಹಾದಿಯಲಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು. ಕೂಡುತಲೇ ಹೋದರೆ ಆಗುವುದು ಗ೦ಟು, ನೀ ಬಿಡಿಸುವೆನೆ೦ದರೂ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: Roopashree
  May 31, 2010
  ನೋಟದಲಿ ಕಹಿಯಿರಲುಮಾತಿನಲಿ ಬಿಸಿಯಿರಲುಅಸಹನೆಯ ಭಾವನೆಯು ಎದ್ದೆದ್ದು ಕುಣಿದಿರಲುನೆಮ್ಮದಿಯು ನಿನಗೆಲ್ಲಿಮೂಢ ಮನಸೆ ???   *****************************   ಹಣೆಬರಹ ಬರೆದ ವಿಧಿಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿರಲುನೀ ನಾಲ್ಕು ಗೆರೆ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: asuhegde
  May 31, 2010
  ನಾನು*:   ಇಂದೇಕೋ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ಮೇಳೈಸುತ್ತಿವೆ ಈ ನನ್ನ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ,   ಹನಿಗಳು ಬೇಡ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತಿವೆ ಈ ಕಂಗಳಂಚಿನಲ್ಲಿ!     ಆತ**:   ಈ ನಿನ್ನೆಗಳೇ ಹಾಗೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಷ್ಟೂ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: h.a.shastry
  May 31, 2010
    ’ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ’ ಎಂಬಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳು ನಮಗೆ ದರ್ಶನಾರ್ಹ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಜುಬಾಜಿನಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಪ್ರವಾಸಯೋಗ್ಯ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: Harish Athreya
  May 31, 2010
  (ವಿ ಕ ದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ.ಪೂರ್ಣ ಬರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ) ಮಿ೦ಚಿ ಮರೆಯಾದವಳೇ   ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಸುಳಿದು ಮರೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ, ಇದು ಸರಿಯಾ? ನೀನು ಯಾರೋ? ಯಾವ ಊರೋ? ಏನು ಹೆಸರೋ? ಒ೦ದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನನ್ನ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: Harish Athreya
  May 31, 2010
        ಕೊನೇ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನಾ೦ಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ  ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ.ಒ೦ದೊಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ವಿಘ್ನಗಳೆ೦ಬ೦ತೆ ಸ೦ಪದಿಗರನ್ನು ಒ೦ದೆಡೆ ನೋಡುವ , ಹಲವಾರು...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: vasanth
  May 31, 2010
  ಕಾಡು ಕಣಿವೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸೇರಲೆಂದು ನಾ ಬಂದೆ...! ನೀನಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೌನವಾಗಿ ವೇದನೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನೆ ಓದಲು ಕುಳಿತೆ.. ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಣ್ಣೀರೊಂದು...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: ಕೇವೆಂ
  May 31, 2010
  ನಡೆದವರ ಗುರುತಿಲ್ಲ ನೀ ತೋರಿದ ಹಾದಿಯಲಿ ಎಡವಿಬಿದ್ದವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಹಡಗು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ,ಹಾಗೆ ಅದರ ತೂತುಗಳು ಚೊಕ್ಕನೆಯ ದೋಣಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಾಕಿತ್ತುಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆನ್ನೆ ತೋರೆಂದೆಬೆನ್ನು ಬಗ್ಗಿ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: sousha
  May 30, 2010
  ಅಗಿಯುವರು ಜಗಿಯುವರು ತಂಬಾಕು ಬಾರದು ಬುದ್ಧಿ ಸವಿಯುವಾಗ. ಬಲಿ ಯಾದರೆ ಚಟಕ್ಕೆ- ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಘೋರ ರೋಗ. ಜೀವ - ರೋಗದಿಂದ ಸವೆಯುವಾಗ ಬೇಕೆನಿಸಲಿಲ್ಲ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ತ್ಯಾಗ. ದಾಸ ನೀನೀಗಲೆ - ತಂಬಾಕಿಗೆ - ಫಲವೇನು ತಿಳಿಯೆ ಈಗ? ಬಗ್ಗದು...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: gopinatha
  May 30, 2010
  ಕಾಲಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಎಚ್ಚೆಸ್ವಿ ಯವರ "ಅಭ್ಯಾಸ"ಅಭ್ಯಾಸ ೨  ೩೦.೦೫.೧೦       ಅಭ್ಯಾಸ ೧ ರ ಗುಂಗು ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಎಂಟೂವರೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಸುರೇಶರ ಮನೆ  "ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ"...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: nagavalli.nagaraj
  May 30, 2010
    ಕನ್ನಡದ ವರಕವಿ ಹಾಗು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಗೀತ ಸಂಕಲನಗಳು ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಹಲವು ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತೊತ್ತಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದು ಬಾವಲಹರಿಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸಲು...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: sb1966
  May 30, 2010
  ಹೊರಡುವ ಹಾಗೂ ಸೇರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೇ ತಿಳಿದು ಬೇಕಾದ ರೈಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಬ್ಬ! ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೈಟನ್ನು ಉತ್ತಮಪದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: siddharam
  May 30, 2010
  ಪ್ರತಿಫಲವಿಲ್ಲದೇ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದೇ ೫೦ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಗೂಳೆಪ್ಪನಂತಹವರು ವಿರಳ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲಸಾಗರದ ಸಮೀಪ ಕಾದಿಟ್ಟ ಅರಣ್ಯವಿದೆ....
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: kavinagaraj
  May 30, 2010
              ಮೂಢ ಉವಾಚ - 13  ಅಹುದಿಹುದು ಅಡೆತಡೆಯು ಬಾಳಹಾದಿಯಲಿ| ಸಾಗಬೇಕರಿತು ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಜೊತೆಯಲಿ|| ಸಮಪಾಲು ಪಡೆದಿರಲು ನೋವು ನಲಿವಿನಲಿ| ಬಾಳು ಬಂಗಾರ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: vasanth
  May 30, 2010
  ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕುಪ್ಪಸ ತೊಟ್ಟು ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾದರು ಯಾರಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ?.   ಮಂಜು ಹನಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿಯ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಒದ್ದೆಯಾದ ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: nagavalli.nagaraj
  May 30, 2010
  ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರು ಹಲವು ಉತ್ತಮ ಗೇಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವರು. ಸೋಸಲೆ ಸಂಸ್ಥಾನಧೀಶ್ವರರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಹಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಆಧುನಿಕ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: pavithrabp
  May 30, 2010
  ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿನ "ನೀನು"ಮುಸ್ಸ೦ಜೆ ಹೊತ್ತು...ದೀಪ ಹಚ್ಚೋ ಸಮಯ,ಸ೦ಜೆ ಕೆ೦ಪಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ,ಮೆಹ೦ದಿ ಕೈಗಳು ರ೦ಗೇರಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ......ಹಣೆಗೆ ಇಟ್ಟ ಬಿ೦ದಿ,ಇಳಿಬಿಟ್ಟ ಹೆರಳುಕನ್ನಡಿಯೊಳು ಕಾಣುತ್ತದೆನಿನ್ನದೇ ತದ್ರೊಪ...ಸುಮ್ಮನೆನನ್ನ ನೋಡಿ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: knageshpai
  May 30, 2010
  ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ರ ಇಂದಿನ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ ದಯವಿಟ್ಟೂ ಓದಿ . ಕುಟುಂಬ ಸದಾ  ಆನಂದಮಯ ವಾಗಿರಲು ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ . ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ . ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸದ...
 • ‍ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು: manjunath.hosur
  May 30, 2010
  ಟೆಲೆವಿಶನ್ ಯಾನೆ ದೂರದರ್ಶನ ಅಲಿಯಾಸ್ ಟಿ.ವಿ. ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ವಿ. ಇಲ್ಲವೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಈಗ. ಅದೇ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಟ ನಾನು ಬೆಳೆದುಬಂದ...

Pages