ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತಾ

Image: 
ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕ/ಕವಿಯ ಹೆಸರು : 
ಪಂಡಿತ ಎನ್. ಎಲ್. ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ
ಪ್ರಕಾಶಕರು: 
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು - ೫೭೦೦೦೬

Test