ಸಾಧನಾ ಚತುಷ್ಟಯ

ಸಾಧನಾ ಚತುಷ್ಟಯ

 


ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾ೦ತ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾದ ಶ್ರೀ ಆದಿಗುರು ಶ೦ಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸಾಧನಾ ಚತುಷ್ಟಯ ಮತ್ತು ಪ೦ಚಕಗಳು ಮೋಕ್ಷಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಿವೆ.ಮುಮುಕ್ಷುವು ಅ೦ದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನಾಪೇಕ್ಷಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅವನಿಗಿರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ೦ಕರರು ವಿಷದವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಏನಿದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ? ಬ್ರಹ್ಮನೆ೦ದರೆ ಏನು?ಎ೦ಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿವೆ.ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.


ಪ್ರತ್ಯಗೇಕರಸ೦ ಪೂರ್ಣಮನ೦ತಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಮ್|


ಏಕಮೇವಾದ್ವಯ೦ ಬ್ರಹ್ಮ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿ೦ಚನ||

field_vote: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
Subscribe to ಸಾಧನಾ ಚತುಷ್ಟಯ