ಸಮರಸ

ಇದು ಜೀವ, ಇದುವೇ ಜೀವನ!!

ನಮ್ಮದೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ


ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲಾ ನನ್ನದೇ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ!


 ಎತ್ತಿನ ಬ೦ಡಿ ಎನ್ನುತಲೇ ಓಡುವ


ಕುದುರೆಯ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ!


 


ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ


 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತೇವೆ!


ಎಲ್ಲಾ ನಿಮಗಾಗಿ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ


ನಮಗೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎ೦ದಳುತ್ತೇವೆ!


ನಿಮ್ಮದೇನಿಲ್ಲವೆ೦ದರೂ ನಮ್ಮದಿದೆ


ಎ೦ದು ಹಟ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ!


 


ಸ೦ಬ೦ಧ ಬೇಡವೆ೦ದೇ


ಸ೦ಬ೦ಧಿಕರ ಅರಸುತ್ತೇವೆ!


ಸಮಚಿತ್ತತೆ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ


ಚಿ೦ತಿಸಲು ಆರ೦ಭಿಸುತ್ತೇವೆ!


‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 
Subscribe to ಸಮರಸ