ಸಂಪದ ಗಾನ

ಸಾವಿರ ಬ್ಲಾಗೂ ಬಂದರೆ ಏನು ಸಂಪದಕೆಂದೂ ಸರಿ ಸಾಟಿಯೇನು?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸಂಪದಾ ನೀನು ನಮಗಾಗಿ
ಸಾವಿರ ವರುಷ ಹಿತವಾಗಿ
ಬೆಳೆಯಲೇ ಬೇಕೂ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಾಗಿ
//ಸಂಪದಾ ನೀನು ನಮಗಾಗಿ//1

 

ಸಾವಿರ ಬ್ಲಾಗೂ ಬಂದರೆ ಏನು
ಸಂಪದಕೆಂದೂ ಸರಿ ಸಾಟಿಯೇನು
ಜತೆಯಲಿ ಎಂದೆಂದು ನೀನಿರಬೇಕು
ನಿನ್ನಯ ಸಂಗವೇ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಸಾಕು
//ಸಂಪದಾ ನೀನು ನಮಗಾಗಿ//2

field_vote: 
Average: 2.8 (4 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
ಸರಣಿ: 
Subscribe to ಸಂಪದ ಗಾನ