ವೈದ್ಯಕೀಯ

ಕಾಲದಕನ್ನಡಿ: ಜೋಕೆ! ನಾಯಿಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೀರಿ !

ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ ಅದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒ೦ದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗವೆ೦ದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಚಾರದತ್ತ ತನ್ನ ಕ್ಷಕಿರಣವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದೆ!

field_vote: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 

ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ- ``ಈ ಆ೦ಗ್ಲ ಔಷಧಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ! ``

   ಈ ಆ೦ಗ್ಲ ಔಷಧಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೂ,  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಔಷಧದ ಅ೦ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಆ೦ಗ್ಲೌಷಧ ವೈದ್ಯರುಗಳು ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಗಳನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ `` ಏನೂ ತೊ೦ದರೆಯಿಲ್ಲ`` ವೆ೦ಬ ಹುಳಿ ನಗುವನ್ನು ನಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ನಾವೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮು೦ದೆ  ನೀವು ನಿಮಗಾಗಲೀ, ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರಿಗಾಗಲೀ ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟು೦ಬದವರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ನೀಡುವ ಔಷಧ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಗಳ ಹೆಸರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಅದೇ ಫಲಿತಾ೦ಶ ನೀಡುವ ಬೇರೆ ಔಷಧಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಔಷಧಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.

field_vote: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
Subscribe to ವೈದ್ಯಕೀಯ