ಶ್ರೀಲಘುಶಿವ ಸ್ತುತಿ

3.5

ಶ್ರೀವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಯತಿಗಳು ರಚಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಲಘು ಶಿವ ಸ್ತುತಿ ಹಾಗು ಸುಂದರವಾದ ವಾಲ್ ಪೇಪರೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪಿಗಾಗಿ!

 

ಲಲಿತಚಂದ್ರನಿಭಾನನಸುಸ್ಮಿತಂ ಶಿವಪದಂ ಶಿವದಂ ಸ್ಮರತಾಂ ಶಿವಮ್ | 

ವಿಶದಕೋಟಿತಟಿತ್ಪ್ರಭಯಾ ಯುತಂಶಿವಜಯಾ ಶಿವಯಾ ಶಿವಯಾ ಯುತಮ್ || ೧ ||

 

ನಟನನಾಟ್ಯನಟಂ ನಟಗಾಯಕಂ ಜನಮುದಂ ಜಲಜಾಯತಲೋಚನಮ್ | 

ಭುಜಗಭೂಷಣಭೂಷಿತವಿಗ್ರಹಂ ಪ್ರಣಮ ಹೇ ಜನತೇ ಜನವಲ್ಲಭಮ್ |

ಶ್ರುತಿಶತಪ್ರಭಯಾ ಪ್ರಭಯಾ ಯುತಂ ಹರಿಪದಾಬ್ಜಭವಾಂ ಶಿರಸಾ ಧೃತಮ್ || ೨ ||

 

ಶಿವ ಶಿವೇತಿ ಶಿವೇತಿ ಶಿವೇತಿ ವೈ ಭವ ಭವೇತಿ ಭವೇತಿ ಭವೇತಿ ವಾ | 

ಮೃಡ ಮೃಡೇತಿ ಮೃಡೇತಿ ಮೃಡೇತಿ ವೈ ಭಜತಿ ಯಃ ಸತತಂ ಪ್ರಣತಾಮಿಯಾತ್ || ೩ ||

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.