ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು

Image: 
ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕ/ಕವಿಯ ಹೆಸರು : 
ಡಾ. ಜಿ. ವರದರಾಜರಾವ್
ಪ್ರಕಾಶಕರು: 
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು - ೫೭೦೦೧೨

Test 2