ಪದಗಳಿಗೆ ಹೀನಾರ್ಥ

ಭಾಗ ೨೩ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ: ಪ್ರಕಾಶಕರ ಭಿನ್ನಹ

Subscribe to ಪದಗಳಿಗೆ ಹೀನಾರ್ಥ